Agendy

Samostatne hospodáriaci roľník – SHR – Občan

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Ohlásenie o zápise do evidencie SHR -

 • fotokópia dokladu o vlastníctve, príp. nájme pozemkov, kde bude činnosť vykonávaná

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR -

 • kópia vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR  - 

 •  kópia vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR -

__

Správne poplatky

Ohlásenie o zápise do evidencie SHR - 

 • ohlásenie zápisu do evidencie SHR (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 6,50 €.

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR -

 • vydanie potvrdenia o zmene priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 1,50 €

Žiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR  - 

___

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR -

___

 

Úhrady

 • v hotovosti v pokladni Mestského úradu

Legislatíva

Poučenie

Ohlásenie o zápise do evidencie SHR -

 • pri zmene, zániku skutočností vedených v evidencii ako aj pri ukončení svojej poľnohospodárskej výroby je SHR povinný oznámiť Mestu Kežmarok túto skutočnosť do 15 dní

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR -

__

Žiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR  - 

__

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR -

__

 

 

Podpisovanie

 • SHR

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS