Agendy

Stravovanie dôchodcov v jedálni – Občan

Podporná sociálna služba JEDÁLEŇ sa poskytuje v súlade s ustanovením §58 zákona o sociálnych službách v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok a to dvoma formami:

  1. ambulantnou – osobný odber obeda v zariadení
  2. terénnou – donáška obeda

Sociálna služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá:

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek.

Na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby jedáleň ambulantnou formou je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby jedáleň a následne ju podať na Mestskom úrade v Kežmarku – Oddelenie sociálnych vecí.

K podanej žiadosti je potrebné priložiť  rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku (len v prípade ak je vyplácaný zo zahraničia).

V prípade poskytovania sociálnej služby terénnou formou je potrebné priložiť aj Žiadosť o donášku stravy (obeda) do domácnosti.

Informácie