Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok

Číslo
6/2023
Schválené
14. júna 2023
Vyhlásené
16. júna 2023
Účinnosť od
1. júla 2023