4 Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Príprava investícií

Pracovné  činnosti :

PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ

  • Príprava investícií v investorstve Mesta Kežmarok a súčinnosť pri príprave investícií Mestom riadených organizácií
  • Príprava rozvojových štúdií a vizualizácií tvorby mestských priestorov a mestských investícií
  • Investičná činnosť pri príprave investičných zámerov  a stavieb  v investorstve Mesta Kežmarok  a súčinnosť pri investičnej činnosti  investícií Mestom Kežmarok  riadených organizácií
  • Spolupráca s dotknutými orgánmi štátnej správy , orgánmi samosprávy , so správcami verejného dopravného a technického vybavenia územia, verejnosťou a občanmi pri príprave investícií v investorstve  Mesta Kežmarok a Mestom Kežmarok  riadených organizácií
  • Príprava podkladov pre rozvojové dokumenty , koncepcie a rozpočet mesta Kežmarok,
  • Tvorba a aktualizácia informačného systému investícií mesta

Oznamy