4 Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Výstavba, doprava a životné prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

Ovzdušie

 • Vedie evidenciu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • Vydáva stanoviská k povoleniu a k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • Vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia, prejednáva priestupky

Starostlivosť o dreviny a ich výrub

 • V súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje a koordinuje obnovu a údržbu verejnej zelene,
 • Vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, alebo vydanie rozhodnutia na jej výrub,
 • Vydáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných  priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
 • Prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku,
 • Ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • Vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,

Odpadové hospodárstvo

 • Vedie rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto Kežmarok, vedie evidenčné listy,
 • Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov,

Vodné hospodárstvo

 • V súlade so zákonom o vodách povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočňovanie zmien a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
 • Povoľuje čerpanie a vypúšťanie podzemných vôd do povrchových alebo  podzemných  vôd pri   hydrogeologickom prieskume pri predpokladanej dobe trvania čerpacej skúšky do piatich dní,
 • Povoľuje osobitné užívanie vôd  a  povoľuje  stavby  na  odvodňovanie  pozemkov do výmery 5 ha,
 • Vydáva súhlasy na stavby v inundačných územiach drobných vodných tokov,
 • Rozhoduje vo veciach pochybností o určení hraníc pobrežného pozemku  pri drobných vodných tokoch,
 • Ukladá opatrenia na  odstránenie  škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie,
 • Dáva vyjadrenia k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a  na domové žumpy,
 • Vedie evidenciu o vodách a evidenciu o majetku mesta,
 • Vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • Prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • V prípade potreby  obmedzuje, upravuje, prípadne zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
 • Podľa potreby určuje inundačné územia pri drobných vodných tokoch,Ukladá opatrenia na  odstránenie  stavu,  ak bola  porušená verejná kanalizácia,  vodovod, alebo ak bola ohrozená ich prevádzka
 • V stanovenom rozsahu koordinuje ochranu pred povodňami.

Mestské platené parkovanie
Postup pri vybavovaní  parkovacej karty

1./Žiadateľ  o parkovaciu kartu  vypíše tlačivo žiadosti  podľa predtlače
2./ Vyplnenú žiadosť podá na mestskom úrade – pracovisko parkovacej služby, ktoré sa nachádza na ulici Dr. Alexandra 30 v Kežmarku
3./ Následne uhradí príslušný poplatok v pokladni MsÚ alebo u informátora
4./ K žiadosti žiadateľ priloží fotokópiu technického preukazu a dokladu o zaplatení poplatku za vydanie parkovacej karty
5./ Od príslušného pracovníka mestského úradu obdrží potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré mu bude slúžiť ako doklad o zaplatení parkovného
6./ Pracovník mestského úradu vyzve žiadateľa na prevzatie parkovacej karty

 

 

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie