Úradné sekcie

5 Oddelenie projektov a verejného obstarávania

5Projektová agenda

Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov vykonávané zamestnancom

 

 • pravidelné sledovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok alebo žiadostí o dotácie,
 • príprava projektových žiadostí z rôznych finančných nástrojov,
 • zabezpečenie vypracovania žiadostí o platbu, monitorovacích správ, záverečných a následných monitorovacích správ,
 • zabezpečenie iných koordinačných činností počas realizácie a po ukončení projektu,
 • zabezpečenie archivácie dokumentácie ukončených projektov,
 • vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti k projektom iných mestských organizácií,
 • aktualizácia prehľadu podaných a realizovaných projektov,
 • koordinátor projektu – vecné riadenie pri implementácii mikroprojektu, riadenie mikroprojektu v súlade so žiadosťou, zmluvou, príprava žiadostí o platbu vo vecnej časti a koordinovanie práce so slovenským partnerom,
 • finančný koordinátor, vyúčtovanie mikroprojektu – zodpovedná za vedenie osobitnej účtovnej evidencie mikroprojektu, príprava žiadostí o platbu a finančných správ,

 

Agenda verejného obstarávania:

Kompexné zabezpečenie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvýhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov

 • zabezpečenie procesov verejného obstarávania v rámci organizácie alebo organizačnej zložky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní),
 • súčinnosť pri určovaní metód verejného obstarávania v závislosti od predpokladanej hodnoty predmetu zákazky,
 • spracovávanie prehľadu realizovaných predmetov obstarávania,
 • spolupráca pri analyzovaní a vyhodnocovaní požiadaviek organizačných útvarov obstarávateľa pre účely definovania predmetu verejného obstarávania a prípravy metód a postupov verejného obstarávania,
 • komplexné koordinovanie činností spojených s vyhodnocovaním metód verejného obstarávania,
 • zabezpečovanie vysvetľovania súťažných podkladov a zabezpečovanie rokovaní s uchádzačmi pri použití rokovacieho konania,
 • spolupráca s príslušnými odbornými organizáciami pri príprave súťažných podkladov,
 • zabezpečenie stanoviska pri podaní námietky uchádzača,
 • zabezpečenie archivácie dokumentov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Oznamy