Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

2/2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2024 Trhový poriadok príležitostného trhu – festival Európske ľudové remeslo
1/2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2024, ktorým sa ustanovujú názvy ulíc Agátová, Brezová, Dubová, Javorová, Lipová, Platanová a Topoľová
15/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 15/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok neverejného pohrebiska Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa
14/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 14/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
13/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 13/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 25/2021
12/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie
10/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
9/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2023 o určení školských obvodov pre základné školy a spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
8/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
7/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok
6/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2023, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel
3/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
2/2023
VZN mesta Kežmarok č. 2/2023 o poskytovaní jednorazovej a mimoriadnej dávky
1/2023
VZN mesta Kežmarok č. 1/2023 o finančných príspevkoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022
2/2022
VZN č. 2/2022 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok