Všeobecne záväzné nariadenia

Archív

4/2023
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018
5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
9/2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 o poskytovaní sociálnych služieb
8/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2021, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
7/2021
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 2/2021
13/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 13/2020, ktorým sa mení VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2020, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadení na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 14/2019
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019
4/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019 a VZN č. 8/2019
3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnych daniach
14/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 14/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019
12/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach
9/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
8/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2019, ktorým sa mení VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019
7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel