Mestské zastupiteľstvo

Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 11 ods. 4 písm. k) a na základe § 12 ods. 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok

Prílohy na stiahnutie