Voľby do orgánov samosprávy obcí

Delegovanie člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie

Do mestskej a okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode a pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka.

Vyplnené tlačivo so všetkými náležitosťami (meno, priezvisko, dátum narodenia člena a náhradníka s uvedením adresy na doručovanie písomnosti, telefonický kontakt a e-mailový kontakt) je možné doručiť v elektronickej forme na adresu:

 

primator@kezmarok.sk

 

alebo v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:

 

Mesto Kežmarok, primátor mesta, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

Vyplnené tlačivo je  možné podať:

najneskôr do 30. 08. 2022 – mestská volebná komisia

najneskôr do 22. 09. 2022 – okrsková volebná komisia

Prílohy na stiahnutie