Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

4/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2010 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok
3/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
2/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry
1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby
11/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/ 2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
7/2009
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku – doplnok č. 15 k VZN č. 3/ 2002, ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN obce Kežmarok
6/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2009, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok
1/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
6/2008
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok
2/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
1/2006
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
6/2003
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Kežmarok
3/2002
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kežmarok
3/2001
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2001 o odpadoch
1
VZN – návrhy
4/1996
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/1996 o prevode vlastníctva bytov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. v platnom znení