Všeobecne záväzné nariadenia

Platné

8/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2019, ktorým sa mení VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019
6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok
4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
12/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
9/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2018, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
8/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
5/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č. 21/2015, VZN č. 1/2016 a VZN č. 4/2017 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
4/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016
1/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1 a v znení VZN č. 20/2015
5/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
4/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015 a VZN č.1/2016 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
3/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2017, ktorým sa schvaľuje v súlade s § 18, ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“
2/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2017, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
1/2017
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2017, o zrušení Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok, o zrušení Materskej školy, Severná 5, Kežmarok a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
9/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov
6/2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2016, ktorým sa mení VZN č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok