Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

Číslo
10/2016
Schválené
14. decembra 2016