Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

Číslo
11/2018
Schválené
13. decembra 2018