Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 14/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019

Číslo
14/2019
Schválené
12. decembra 2019