Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022

Číslo
3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) :