Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Číslo
3/2023
Schválené
13. marca 2023
Vyhlásené
24. februára 2023
Účinnosť od
13. marca 2023

M E S T O K E Ž M A R O K

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 22 odseku ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN, ktorým podľa § 22 ods. 7 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ustanovuje okruh fyzických osôb, ktorým mesto môže poskytnúť bývanie v nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvody hodné osobitného zreteľa.

2. Mesto Kežmarok pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok postupuje podľa schválených Zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok zo dňa 16.12.2021. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených týmto VZN sa postupuje podľa zásad prideľovania nájomných bytov podľa prechádzajúcej vety a podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

3. Predmetom prideľovania nájomných bytov podľa tohto VZN sú byty vo vlastníctve Mesta Kežmarok, na ktorých obstaranie bola poskytnutá dotácia podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní na ulici:

a) Košická 12

b) Košická 1, 3

c) Košická 5, 7, 9

d) Košická 11, 13/Lanškrounská 3

e) Lanškrounská 1/1A

f) Lanškrounská 1B/1C

g) Weilburská 5, 7

h) Weilburská 9, 11, 13

i) Weilburská 2, 4

j) Weilburská 1,3

k) Generála Štefánika 14

Článok 2 Okruh fyzických osôb, ktorým sa môže poskytnúť bývanie v nájomných bytoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa

1. Fyzickými osobami, ktorým sa môže poskytnúť bývanie v nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa Článku 1 ods. 3 tohto VZN z dôvodov hodných osobitného zreteľa a ktoré nemusia spĺňať podmienku minimálneho príjmu sú pre účely tohto nariadenia:

M E S T O K E Ž M A R O K

2

a) osoby, ktoré zabezpečujú zdravotnú starostlivosť,

b) osoby, ktoré zabezpečujú vzdelávanie,

c) osoby, ktoré zabezpečujú ochranu obyvateľov mesta,

d) osoby, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté.

2. Fyzické osoby podľa ods. 1, písm. a), b), c) musia vykonávať činnosť na území Mesta Kežmarok.

Článok 3 Dôvody hodné osobitného zreteľa pri prideľovaní nájomných bytov

Dôvody hodné osobitného zreteľa pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa Článku 1 ods. 3 tohto VZN sú pre účely tohto nariadenia:

a) miera spoločensky významného výkonu povolania fyzickej osoby a nevyhnutnosť jej stabilizácie v záujme rozvoja Mesta Kežmarok,

b) miera zdravotného postihnutia.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 24. 02. 2023 a zvesený dňa 14. 03. 2023.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č. 3/2023 dňa 13. 03. 2023 uznesením č. 63/2023.

3. VZN mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa 05. 04. 2023 a zvesené dňa ……….2023.

4. VZN mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta