Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4 /2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Číslo
4/2022

M E S T O K E Ž M A R O K

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4 /2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

Čl. 1 Všeobecné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.

Čl. 2

Úvodné ustanovenia

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok určuje:

a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,

b) lehotu na predloženie údajov na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení.

Čl. 3

Podrobnosti financovania

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

(1) Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. Školským zariadením je školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň).

M E S T O K E Ž M A R O K

(2) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky na deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/ 40-01).

(3) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky základným umeleckým školám podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/40-01).

(4) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky pre školské kluby detí podľa počtu žiakov 1. – 5. ročníka základnej školy prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v základnej škole (štatistický výkaz Škol/MŠVVaŠ/ 40-01).

(5) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky pre centrum voľného času podľa počtu detí/žiakov od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok prijatých do CVČ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (štatistický výkaz Škol/MŠVVŠ SR/ 15 – 01).

(6) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania podľa počtu skutočných stravníkov základnej školy podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania, ktoré pripravuje jedlo pre skutočných stravníkov výdajného zariadenia školského stravovania sa finančné prostriedky na skutočného stravníka zariadenia školského stravovania znižujú o výšku finančných prostriedkov určených na skutočného stravníka výdajného zariadenia školského stravovania podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov do zariadenia školského stravovania s menným zoznamom skutočných stravníkov.

(7) Mesto Kežmarok prideľuje finančné prostriedky pre výdajné zariadenie školského stravovania základnej školy podľa počtu skutočných stravníkov k 15. septembru začínajúceho školského roka na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov do zariadenia školského stravovania s menným zoznamom skutočných stravníkov.

(8) Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri materských školách sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materské školy.

Čl. 4

Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

Mesto Kežmarok určuje lehotu na predloženie údajov pre poskytnutie finančných prostriedkov v termíne do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.

M E S T O K E Ž M A R O K

Čl. 5

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok je v daných kategóriách nasledujúca:

a) dieťa materskej školy

3 150,- €

b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme

1 500,- €

c) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme

504,- €

d) dieťa školského klubu detí

690,- €

e) dieťa / žiak centra voľného času

320,- €

f) skutočný stravník – žiak základnej školy

278,- €

g) skutočný stravník – výdajné školské zariadenie

40,- €

Čl. 6

Určenie dňa v mesiaci na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umelecký škôl, materských škôl a školských zariadení

Mesto Kežmarok poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku najneskôr do 28. dňa v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení.

Čl. 7

Zrušovacie ustanovenie

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019, VZN č.14/2019, VZN č. 7/2020 a VZN č. 5/2021.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

(1) Návrh VZN č. 4/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok bol vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 29.11.2022 a zvesený dňa 14.12.2022.

M E S T O K E Ž M A R O K

(2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č. 4/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok dňa 14.12.2022 uznesením č. 355 / 2022.

(3) VZN č. 4 /2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa 15.12.2022 a zvesené dňa 30.12.2022.

Čl. 9

Účinnosť

VZN č. 4 /2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta