Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Číslo
5/2022
Schválené
14. decembra 2022
Vyhlásené
14. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023

Mesto Kežmarok na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

Čl. 1 Všeobecné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
Čl. 2 Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného rozhodnutia je určenie mesačnej výšky týchto príspevkov:
a) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len „MŠ“)
b) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len „ZUŠ“),
c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len„ŠKD“),
d) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (ďalej len „CVČ“),
e) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).

Čl. 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ

1) Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa:
a) vo veku do 3 rokov 30 eur
b) vo veku od 3 rokov
– v celodennej výchovnej starostlivosti 20 eur
– v poldennej východnej starostlivosti 13 eur

2) Príspevok podľa odseku 1, písm. a) uhrádza zákonný zástupca do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.

Čl. 4 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
na štúdium v ZUŠ

1) Na čiastočnú úradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne
a) za žiaka vo veku od 5 do 25 rokov
– v prípravnej individuálnej forme štúdia 6 eur
– v individuálnej forme štúdia 12 eur
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny) 20 eur
– v prípravnej skupinovej forme štúdia 6 eur
– v skupinovej forme štúdia 10 eur
b) za žiaka vo veku nad 25 rokov
– v individuálnej forme štúdia 30 eur
– v individuálnej forme štúdia – 2. nástroj (obligátny) 30eur
– v skupinovej forme štúdia 30 eur

2) Ak žiak odovzdá niektorému odboru ZUŠ vzdelávací poukaz, hodnota vzdelávacieho poukazu vo výške 3 eur sa mu odpočíta z mesačného poplatku.

3) Ak žiak nemôže byť uvedený v zbere údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v zmysle § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je prihlásený viac ako raz v individuálnej forme štúdia alebo v skupinovej forme štúdia, na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ zriadenej mestom prispieva žiak alebo zákonný zástupca mesačne
– v individuálnej forme štúdia 35 eur
– v skupinovej forme štúdia 20 eur

Čl. 5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť ŠKD

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca mesačne
– za žiaka 1. – 5. ročníka 15 eur

Čl. 6 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť CVČ

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca alebo žiak mesačne.
– za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok vo veku 5 – 15 rokov 5 eur
– za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok, ktorí navštevujú materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok vo veku 5 – 15 rokov 10 eur
– za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok, ktorí nenavštevujú materskú alebo základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 20 eur
– mládež s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok vo veku 16 – 30 rokov, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole 10 eur
– mládež s trvalým pobytom mimo mesta Kežmarok vo veku 16 – 30 rokov 20 eur
– dospelí, mládež od 16 – 30 rokov okrem študentov 20 eur

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 5 eur, ak príslušná obec uzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.

3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva zákonný zástupca za žiaka materskej alebo základnej školy s trvalým pobytom v inej obci mesačne 20 eur, ak príslušná obec neuzavrie s mestom Kežmarok dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ.

4) Ak žiak odovzdá v centre voľného času vzdelávací poukaz, znižuje sa mu mesačný príspevok o 2 eur, ktoré sa mu odpočítajú z mesačného poplatku.

5) Na činnosť žiaka v dennom tábore 3 eur/deň

Čl. 7 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
a výšku príspevku na režijné náklady v ŠJ

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v zmysle 3. finančného pásma a prispieva na úhradu režijných nákladov:

a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov:
– desiata 0,50 eur
– obed 1,20 eur
– olovrant 0,40 eur
Celkom 2,10 eur / deň
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov:
– obed 1,70 eur
c) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov:
– obed 1,90 eur
d) stredná škola: stravníci od 15 – 18/19 rokov:
– obed 2,10 eur
e) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,00 eur
f) na úhradu režijných nákladov v ŠJ pri základných školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,00 eur.

2) Dospelí stravníci uhrádzajú náklady na nákup potravín na obed podľa 3. finančného pásma B vo výške 2,40,- eur.

3) V prípade zabezpečenia stravovania účastníkom jednorázových alebo príležitostných akcií, ktoré organizuje škola, sa príspevok podľa odseku 1, písm. e) a f) neuhrádza.
4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 3 a), b), c) zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu. Zákonný zástupca uhrádza finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou príspevku na čiastočnú úhradu na nákup potravín podľa čl. 7 ods. 1 pís. a), b), c) tohto VZN a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za splnenia podmienok na poskytnutie dotácie.

Čl. 8 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019 a VZN č. 5/2020.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok bol vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 29.11.2022 a zvesený dňa 14.12.2022.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 5 /2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok dňa 14.12.2022 uznesením č. 356/2022.

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa 15.12.2022 a zvesené dňa 30.12.2022.

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta