Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018

Číslo
6/2018
Schválené
21. júna 2018