Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok

Číslo
6/2019
Schválené
20. júna 2019