Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 12/2020

Číslo
6/2021
Schválené
14. decembra 2021
Vyhlásené
17. decembra 2021
Účinnosť od
1. januára 2022