Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok

Číslo
7/2019
Schválené
12. septembra 2019