Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2020, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadení na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 14/2019

Číslo
7/2020
Schválené
25. júna 2020