Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok

Číslo
8/2017
Schválené
14. decembra 2017