Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2021, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok

Číslo
8/2021
Schválené
14. decembra 2021
Vyhlásené
30. decembra 2021
Účinnosť od
1. februára 2022