Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Číslo
8/2023
Schválené
15. augusta 2023
Vyhlásené
16. augusta 2023
Účinnosť od
1. septembra 2023