Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok

Číslo
9/2020
Schválené
23. júla 2020