Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018

Číslo
4/2023
Schválené
13. marca 2023
Vyhlásené
24. februára 2023
Účinnosť od
13. marca 2023

M E S T O K E Ž M A R O K

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/15, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 sa mení takto:

1. V Článku 4 ods. 2 znie:

Nájomné za prenajatú plochu:

Prenajatá plocha, na ktorej je zriadené jedno trhové miesto je určené dĺžkou 1 m a šírkou 3 m. Dĺžkou sa rozumie čelná strana trhového miesta, šírkou sa rozumie bočná strana trhového miesta.

Sadzba nájomného za jedno trhové miesto na jeden príležitostný trh-– festival Európske ľudové remeslo:

a) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. a), bez predvádzania výroby 90 eur

b) Pri predaji trdelníkov, palaciniek, frgálov, gofry, langošov, placiek, cukrovej vaty, pukancov 90 eur

c) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. a), okrem trdelníkov, palaciniek, frgálov, gofry, langošov, placiek, cukrovej vaty, pukancov s predvádzaním výroby 0 eur

d) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b) bez predvádzania výroby 90 eur

e) Pri predaji výrobkov vymedzených v čl. 2 ods. 1, písm. b) s predvádzaním výroby 0 eur

f) Poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. a)

– s predajom alkoholických nápojov 160 eur

– bez predaja alkoholických nápojov 90 eur

M E S T O K E Ž M A R O K

2

Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. b) na príležitostný trh – – festival Európske ľudové remeslo

– do 2 m 2 36 eur/m2

– nad 2 m2 do 5 m2 72 eur + 12 eur/m2 nad 2 m2

– nad 5 m2 do 10 m2 108 eur + 6 eur/m2 nad 5 m2

– nad 10 m2 138 eur + 3,50 eur/m2 nad 10 m2

Sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb vymedzených v čl. 2, ods. 2, písm. c) na príležitostný trh – festival Európske ľudové remeslo

– do 25 m2 2,50 eur/m2

– nad 25 m2 60 eur + 0,15 eur/m2 nad 25m2

Sadzba nájomného za jedno trhové miesto a sadzba nájomného za prenajatú plochu na poskytovanie služieb na jeden príležitostný trh – – festival Európske ľudové remeslo na ulici Jakuba Kraya 50 % zo sadzieb nájomného

2. V Článku 4 ods. 3 znie:

„3. Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu – festival Európske ľudové remeslo:

1.

a) Dospelí 18 eur/osoba

b) Dospelí v predpredaji 12 eur/osoba

Predpredaj končí deň pred začatím podujatia.

c) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov,

držiteľ platnej ISIC karty 8 eur/osoba

d) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov,

držiteľ platnej ISIC karty v predpredaji 5 eur/osoba

e) Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm 0 eur/osoba

f) Dospelí – nedeľa 8 eur/osoba

g) Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, 5 eur/osoba

držiteľ platnej ISIC karty – nedeľa

2. Vstupenka je platná pre neobmedzený počet vstupov a je neprenosná.

M E S T O K E Ž M A R O K

3

II.

1. Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa 24.02.2023 a zvesený dňa 14. 03. 2023.

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 dňa 13. 03. 2023 uznesením č. 64/2023.

3. VZN č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

4. VZN č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 5/2018 bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok dňa 05. 04. 2023 a zvesené dňa …… .

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta