Civilná ochrana

16. Kam ísť v prípade vyhlásenia evakuácie

Na základe skúseností z poslednej povodne sa v plánoch na evakuáciu obyvateľstva  predpokladajú nasledovné opatrenia a činnosti :

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu podľa bodu 11.
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, KTV  atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Vykonajte presun do evakuačného strediska takto:

Zabezpečenie  a vykonanie  evakuácie , vrátane  evakuačných opatrení.

Vychádzajúc z poslednej záplavovej vlny a rozsahu zaplavených priestorov jednotlivých ulíc by  bola evakuácia vykonávaná z týchto predpokladaných postihnutých ulíc a v tomto poradí:

 1. Etapa  – Ulice  Jakuba Kraya, Ľubická cesta – počet na evakuáciu                   61 osôb
 2. Etapa – Ulica Trhovište, Priekopa, Starý trh, – počet na evakuáciu                   86 osôb
 3. Etapa – Strelnica, Pod lesom, Hradská cesta                                                     62 osôb
 4. Etapa – Evakuácia podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu plánu do priestorov Súkromného domova mládeže , Adresa Garbiarska 1, Kežmarok po trase – Ľubická cesta, Jakuba Kraya, Hviezdoslavova, Baštová, Garbiarska 1
 5. Etapa – Trhovište, Pri okresnom súde uličkou cez Hlavné námestie cez Kostolné námestie a Starý trh cez ulicu Dr. Alexandra na Garbiarsku 1,
 6. Etapa – Strelnica, Ulica pod lesom – cez park pri hrade, Starý trh, Fraňa Kráľa, Garbiarska – na Garbiarsku 1

Pri vyhlásení evakuácie občanov, ktorí môžu byť, alebo budú postihnutý záplavami sa budú opatrenia vykonávať v súčinnosti:

 • Príslušníci MsP a zamestnanci mesta  – členovia evakuačnej komisie
 • Členovia PZ Obv. Odd. ,  Príslušníci útvaru HaZZ  v Kežmarku
 • Regulácia  vozidiel, usmerňovanie evakuovaných ich smerovanie po vyznačených trasách v meste.
 • Regulovanie dopravy na trasách evakuácie.