Civilná ochrana

18. Ukrytie

Mesto podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva. Mesto nedisponuje  odolnými úkrytmi, ani plynotesnými úkrytmi. Obyvatelia budú ukrývaní v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) v zapustených alebo polozapustených objektoch (pivničných priestoroch), alebo prízemiach po vykonaní príslušných úprav. Ak nastane situácia potreby zabezpečenia ukrytia, každý vlastník rodinného alebo bytového domu dostane od člena úkrytovej komisie určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne /JÚBS/ a metodickú pomôcku s pokynmi na jeho dobudovanie. Pomôcka obsahuje aj pokyny, čo si máte vziať do úkrytu a taktiež zoznam, čo je zakázané brať do úkrytu.