Civilná ochrana

5.3. V prípade úniku rádioaktívnej látky

(alebo pri havárii jadrovej elektrárne)

 • Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
 • pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:- pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do nepriedušného obalu a nepoužívajte ich,- dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,

  – ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,

 • uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na škatuľke alebo v informačnom letáčiku,
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • čakajte na ďalšie pokyny,

postarajte sa o hospodárske zvieratá:

– zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,

– zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.