Civilná ochrana

1.1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

  • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
  • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
  • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
  • miesto udalosti,
  • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.