Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

12/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kežmarok
11/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Kežmarok
10/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2020, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadení na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019, VZN č. 14/2019 a VZN č. 7/2020
9/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok
8/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb
7/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2020, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadení na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 14/2019
6/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 24/2019
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019
4/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019 a VZN č. 8/2019
3/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnych daniach
2/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
1/2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Kežmarok
14/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 14/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 5/2019
13/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 13/2019 o poskytovaní sociálnych služieb
12/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach
10/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok
9/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok