Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
N/2019
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok
6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok
N/2019
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
N/2019
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
N/2019
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
N/2018
Návrh znenia Všeobecne záväzného uznesenia mesta Kežmarok č. /2018 o miestnych daniach
N/2018
Návrh znenia Všeobecne záväzného uznesenia mesta Kežmarok č. /2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
N/2018
Návrh znenia Všeobecne záväzného uznesenia mesta Kežmarok č. /2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel
11/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
N/2018
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o financovaní základných škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018 a v znení VZN č. 6/2018
N/2018
Návrh znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. /2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
9/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2018, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok