Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

11/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach
10/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2019, ktorým sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok
9/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
8/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2019, ktorým sa mení VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019
7/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
6/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby v meste Kežmarok
5/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
4/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
2/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2019 o zrušení Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok
1/2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
12/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
11/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok
9/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 9/2018, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
8/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok
7/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2018, ktorým sa ruší Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
6/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN č. 3/2018
5/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2015, v znení VZN č. 21/2015, VZN č. 1/2016 a VZN č. 4/2017 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo
4/2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok, v znení VZN č. 28/2015 a VZN č. 4/2016