Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

Číslo
3/2011
Schválené
3. februára 2011