Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, základných škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019

Číslo
5/2020
Schválené
1. júna 2020