Organizácie

Okresný úrad Kežmarok

Organizačný odbor

Dr. Alexandra 62

Tel.: 052/4261503

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Dr. Alexandra 61

Tel.:  052/4261 kl.519

Odbor živnostenského podnikania

Dr. Alexandra 61

Tel.:  052/4261 kl.508

Odbor krízového riadenia

Dr. Alexandra 61

052/4261 kl.512

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Dr. Alexandra 61

052/4685651

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Huncovská 1

Tel.:  052/4680021

Pozemkový a lesný odbor

Nižná brána 6, Kežmarok

Katastrálny odbor

Baštová 16/A, Kežmarok

052/2818642

Odbor reštitúcií pre bývalý Vojenský obvod Javorina

Mučeníkov 4, Kežmarok

Tel.:  052/7879926