Civilná ochrana

4. Čo robiť keď zaznie siréna

(mimo doby pravidelného preskúšania)

Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.

  • Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
  • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
  • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
  • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
  • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
  • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
  • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA:

Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu !