Všeobecne záväzné nariadenia

Archív

8/2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
3/2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
2/2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
10/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
4/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v znení Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3
3/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
2/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity – registrované kultúrne kluby a občianske združenia v oblasti kultúry
1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta pre športové kluby
11/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/ 2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
6/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 6/2009, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
1/2009
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
2/2008
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia
1/2004
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku