Vývoz odpadu

Ako správne nakladať s odpadom

1. Dôsledne separovať

– do vriec na separovaný odpad patria iba zložky uvedené na letáku, ostatné je potrebné  vyhodiť do zmesového odpad

– do hnedých nádob  na biologický odpad patrí lístie, tráva, zvyšky rastlín zo záhrady, šupky zo zeleniny a zemiakov

– v zimnom období, v čase keď sa nevyváža biologický odpad (hnedé nádoby), dať bioodpad  do zmesového odpadu

Vyseparované kovy a plasty sa vyvážajú stláčacím vozidlom spolu. Následne sa vytriedia na triediacej linke. Nevyvážajú sa na skládku!

2. Nevytvárať čierne skládky

– akýkoľvek odpad z domácností, ktorý sa rozmerovo nezmestí do nádoby na odpad (nábytok, matrace, koberce, okná, dvere, a pod.),elektrospotrebiče, autobatérie, žiarivky doviesť na zberný dvor do areálu Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, na ulici Poľná 1 alebo  uložiť do kontajnerov rozmiestňovaných  na území mesta. Odovzdanie odpadu na zbernom dvore je pre občanov zadarmo.

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore, za jeho odovzdanie je poplatok v zmysle VZN o poplatku za komunálne odpady.

3. Zmesový odpad dávať do zberných nádob a kontajnerov

– odpad sa vysypáva iba zo zberných nádob a kontajnerov, nie z vriec. Počet nádob pri rodinnom dome si vlastník volí, podľa množstva vyprodukovaného odpadu.

4. Neukladať odpad z domácnosti do odpadkových košov

– odpadkové koše umiestnené na verejných priestranstvách slúžia na vyhodenie drobných odpadkov, ktorých sa človek zbavuje počas pobytu na verejnom priestranstve, nie na vyhadzovanie odpadu pochádzajúceho z domácnosti.

Informácie o nakladaní s odpadom:

  • 0903 458 641  Mestský úrad
  • 0905 494 739  separovaný odpad, biologický odpad,   zmesový odpad, veľkoobjemové kontajnery