Aktuality

ANNA JURGOVIANOVÁ: Školský rok je vždy výzvou!

ilustračný obrázok

,,Mojou snahou je pomôcť študentom, aby zažili pocit úspechu a radosti zo svojej práce a výsledkov. Pôsobím v rómskej komunite viac než 24 rokov. Ako špeciálny pedagóg sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov prevažne z marginalizovanej rómskej komunity a žiakom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Výučba u nás vychádza z princípov Waldorfskej školy, ktorá kladie dôraz na výchovu umením, na podporenie tvorivosti žiaka, prispôsobenie a vytvorenie podnetného prostredia a hlavne na osobnosť žiaka, jeho procesy vnímania a tvorenia.“ Na základe potrieb obcí a problémov v podtatranskom regióne, Súkromná spojená škola, Biela voda v Kežmarku otvorila postupne niekoľko elokovaných pracovísk a dielní priamo v obciach s vysokým percentom MRK. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie, potrebné v komunite a v ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa lokálne na trhu práce. Škola preferuje od svojho vzniku stupňovité vzdelávanie, žiaci sa aktívne zapájajú do súťaží, zbierok, charitatívnych akcií, sú nútení aktívne prepájať praktickú výučbu s verejnými prezentáciami, čím sa podporuje asimilácia týchto žiakov, i vďaka tomu žiaci z Rómskej komunity takto získavajú pocit úspechu, ocenenia a prácu nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodnej úrovni. Biela voda úzko pracuje aj s rodičmi a rodinami svojich žiakov, a preto na tejto škole má možnosť si externe dokončiť vzdelanie a kvalifikáciu mnoho z nich a aj vďaka tomu si nájsť prácu. A to je jedným z hlavných dôvodov, preto je zo strany Rómov stály záujem o vzdelávanie sa na tejto škole. Záujem je samozrejme prevažne o remeslá ako je murár, stolár, krajčír, či kaderník, keďže škola aktívne spolupracuje aj so zamestnávateľmi, pozitívne sa ukázalo aj Duálne vzdelávanie Rómov na tejto škole. Najnovšie škola otvára aj ďalší stupeň integrácie a tým je sociálny podnik zameraný prevažne na textilnú výrobu. Zamestnávať v ňom sa budú absolventky školy, aby sa im pomohlo nájsť si neskôr prácu. Každoročne v júni, organizuje škola celoslovenský Festival študentského remesla, zameraný práve na históriu remesiel, ktorý po krátkej odmlke má svoj nový dátum, 9. A 10.jún 2022. Máme sa načo tešiť. ,,Usilujem sa riadiť celý život heslom: ,,Nie všetky deti môžeme urobiť múdrymi, ale môžeme a chceme všetky urobiť šťastnými. A teda, kde je vôľa, vzájomná úcta a Božie požehnanie, tam sa nájde i cesta…“ Preto mi dovoľte teraz v septembri všetkým bez rozdielu zapriať šťastný školský rok 2021/2022!

Mgr. Anna Jurgovianová