Aktuality

Bezdomovci nemôžu zostať doma. Ich domov je ulica…

Podobne ako iné mestá, aj Kežmarok rieši problematiku ľudí bez domova. Je potrebné si uvedomiť, že bezdomovstvo je sociálno-patologický jav, a teda dotýka sa celej spoločnosti, nie iba samotnej skupiny bezdomovcov.

Bezdomovstvo predstavuje tienistú stránku slobodnej a demokratickej spoločnosti. Domnievame sa, že skôr ako bezpečnostný problém ide v tomto prípade viac o problém sociálny, prípadne zdravotný. Najčastejší problém, s ktorým sa u tejto skupiny ľudí stretávame, vyplýva už z jej názvu – teda ľudia bez domova, ktorí najčastejšie prespávajú na verejných priestranstvách a ráno po nich ostávajú neupratané kartóny a rôzne znečistené šatstvo, ktorého sa ľudia zbavili. S ich vysedávaním na lavičkách je, bohužiaľ, často spojené aj znečistené verejné priestranstvo.

Medzi ďalšie problémy tejto skupiny obyvateľstva určite patrí vzbudzovanie verejného pohoršenia, a to hlavne z dôvodu konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti. Po zistení takýchto priestupkov však vôbec nie je jednoduché bezdomovcov postihnúť. Nemajú trvalú adresu, nemajú finančné prostriedky a riešenie napr. blokovou pokutou na mieste je nereálne, a ani postúpenie veci kompetentnému orgánu na riešenie priestupku nevedie v drvivej väčšine k želateľnému výsledku. Preto najčastejším spôsobom riešenia týchto osôb za tieto protiprávne konania je ich vykázanie z miesta, kde sa nachádzajú, avšak plne si uvedomujeme, že je to iba presúvanie problému z jedného miesta na druhé. Zo skúseností však zároveň môžeme uviesť, že mnohí z nich sú slušní, akurát majú za sebou nejaký ťažký životný príbeh, ktorý im neumožňuje žiť tak ako väčšine z nás.

Hliadky Mestskej polície Kežmarok od začiatku roka 2020 vykonali celkom 74 zákrokov voči osobám bez domova, prípadne voči osobám zo sociálne slabšieho prostredia. Z verejného priestranstva, ale aj z objektov v správe majetku mesta, z bytových domov mestskí policajti opakovane vykázali 49 ležiacich osôb. Mestská polícia zvýšila výkon kontrolnej činnosti priestorov parkov nachádzajúcich sa na teritóriu mesta a týmto opatrením sa aspoň čiastočne situácia rieši.

Problémom mestskej polície pri plnení úloh na úseku verejného poriadku sú zákroky s osobami, ktoré majú príznaky značného požitia alkoholických nápojov a v dôsledku toho vzbudzujú verejné pohoršenie alebo ohrozujú seba, svoje okolie, svoju rodinu či iné osoby, a taktiež verejný poriadok z dôvodu absencie protialkoholickej záchytnej izby, tzv. záchytky. Na zriadení záchytky najmä z dôvodu jej financovania sa kompetentné orgány už niekoľko rokov nevedia dohodnúť. Ide o problém, ktorý polícia, a je to rovnako v prípade Policajného zboru, ako aj mestskej polície, nedokáže vyriešiť k spokojnosti občanov.

V tejto súvislosti nás mrzí, že na druhej strane je niekedy mestská polícia kritizovaná, že nerieši bezdomovcov, ktorí posedávajú v parkoch na lavičkách. Je však potrebné si uvedomiť, že pokiaľ neporušujú zákony a všeobecne záväzné nariadenia mesta, nie je možné proti nim zakročiť, a to aj napriek tomu, že títo ľudia často zapáchajú a prekážajú ostatným občanom.

Vždy sa snažíme citlivo vyhodnotiť situáciu a následne vyriešiť každý takýto prípad. Sme si vedomí, že ak by sme sa prestali venovať tejto problematike, tak by sme v našom meste mali za chvíľu obsadené lavičky občanmi bez domova so všetkými negatívnymi dôsledkami.

Riešenie tejto problematiky nepatrí iba do kompetencie príslušníkov mestskej polície, ale veľakrát, ak osoby nehybne ležia na verejných priestranstvách, je potrebné k nim privolať pracovníkov záchrannej zdravotnej služby. V takom prípade lekár na mieste posúdi stav osoby a rozhodne o jeho prevoze na ošetrenie, resp. po ošetrení ponechanie osoby na mieste. Mestská polícia pri riešení tejto problematiky úzko spolupracuje s pracovníkmi sociálneho oddelenia Mestského úradu Kežmarok a každý závažnejší problém je z ich strany obratom individuálne posúdený a riešený s cieľom pomôcť týmto ľuďom v ich ťažkej životnej situácii.

 

Štefan Šipula

náčelník mestskej polície