Aktuality

Budujeme zdravé a udržateľné prostredie mesta Kežmarok

Ilustračný obrázok

Kežmarok, laureát ceny Enviromesto 2019, sa aktívne zaoberá otázkou zlepšovania a zvyšovania kvality životného prostredia ľudí, ktorí v ňom žijú.

Odborná komisia ocenila systémové opatrenia aktívnej samosprávy vo vzťahu k obehovému hospodárstvu, prírode, ovzdušiu a klimatickým zmenám. Cestou dlhoročného a komplexného vytvárania podmienok pre zdravie a kvalitu života je  udržateľný rozvoj mesta. „Udržateľné mestá sú v súčasnosti veľmi frekventovaný pojem. Mesto Kežmarok sa vybralo cestou napĺňania projektu Smart Green City. Z  množstva aktivít v oblasti zeleného a obehového hospodárstva zvyšuje povedomie ľudí o separácii odpadu, biologicky rozložiteľný odpad kompostuje a drevnú štiepku využíva na mulčovanie záhonov,“ ozrejmil Marek Šúty z oddelenia prípravy investícií Mestského úradu v Kežmarku.

V oblasti ochrany prírody a krajiny, zelenej infraštruktúry podniká každoročne edukačné Lesnícke dni a lesnú pedagogiku. Hľadáme nové zdroje tepla, investujeme do verejného osvetlenia, vyhľadávame smart riešenia, staviame smart budovy a venujeme sa taktiež monitoringu energií.

„Medzi tri piliere udržateľného mesta patrí rovnováha enviromentálna, ekonomická a sociálna. Mesto upravuje svoje rozvojové stratégie a uprednostňuje bývanie s nízkou spotrebou energie, renaturalizuje prostredie, obmedzuje svoju expanziu a podporuje kombináciu bývania,  služieb a obchodov, hustotu a mikromobilitu,“ ozrejmil Šúty. Mesto sa zameriava hlavne na štyri oblasti: odpadové hospodárstvo, prostredie a zeleň, ovzdušie a adaptáciu i zmierňovanie dopadov na zmenu klímy. Kežmarku sa podarilo participatívne zapojiť verejnosť, zamestnancov firiem a samosprávy do aktivít skrášľovania mesta formou výsadieb stromov a trvalkových záhonov. Vo vzťahu k ochrane ovzdušia mesto podporuje nemotorovú dopravu vybudovaním cyklistického chodníka historickým centrom a nízko emisné dopravné prostriedky – elektromobilitu. V oblasti adaptácie a zmierňovania dopadov na zmenu klímy pristúpilo mesto k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, a nechalo vypracovať Stratégiu adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok.

Zlepšovanie stavu životného prostredia mesta prospieva pozitívne k  zdravotného stavu obyvateľov. Toto je výzvou konceptu, ktorý buduje moderné, dynamické a historické mesto Kežmarok.

Ondrej Miškovič