Aktuality

Čierne skládky sú nielen priestupkom, ale i nebezpečenstvom

Samospráva v letnom období eviduje viaceré snahy občanov zbaviť sa veľkoobjemového odpadu, nepotrebného nábytku, zariadení či materiálu. Čierne skládky sa tak stávajú pre mesto a jeho obyvateľov nebezpečným a finančne nákladným problémom.

Začínajúci problém budovania čiernych skládok riešia Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok (VPS) v spolupráci s Mestskou políciou (MsP). Pri prichytení hrozí tvorcovi čiernej skládky nemalá finančná sankcia. Riešenie samospráva dáva občanom vo vývoze odpadu na zberný dvor.

„Naši zamestnanci sú po opakovanom výskyte čiernych skládok povinní zaevidovať takýto vzniknutý stav a následne je nami podľa závažnosti posunutý na riešenie MsP, ktorá ho okamžite začína preverovať ako priestupok. Formou kamerového záznamu, ak je k dispozícii, alebo zisťovacím konaním v lokalite, kde sa postupne dá identifikovať osoba, ktorej konanie spôsobilo priestupok, je možné sa k iniciátorovi tejto skládky dopátrať,“ priblížil aktuálnu prax Miroslav Škvarek, riaditeľ VPS. Na mieste hrozí páchateľovi peňažná pokuta do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 165 eur.

Je potrebné si uvedomiť, že takéto konanie sa posudzuje ako vytváranie čiernej skládky, a to v dnešnej dobe môže mať pre občanov i nepríjemné následky, zvlášť, ak takto koná právnická osoba, pri ktorej je potom braný na zodpovednosť štatutár, ktorý tak musí rátať aj so svojou trestnoprávnou zodpovednosťou. „Mesto Kežmarok má v súčasnej dobe v prevádzke 52 kamier v rôznych lokalitách, ale z finančných dôvodov nie je možné riešiť takéto  zabezpečenie všetkých sporných častí,“ doplnil Škvarek.

Zberný dvor v Kežmarku

Mesto má zriadený zberný dvor, nachádza sa v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok, ktoré zabezpečujú pre mesto zvoz, separáciu a likvidáciu odpadov. Je otvorený šesť dní v týždni, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Občan, obyvateľ mesta Kežmarok, má právo na tento zberný dvor doviezť odpady. Príslušnosť obyvateľa k mestu – trvalý pobyt sa kontroluje cez OP. Za takto dovezený odpad občan nič neplatí. V prípade, že občan prejaví záujem, je VPS schopné na objednávku odpad po dohode odobrať a odviezť na zberný dvor, platí sa len kilometrovné a malý manipulačný poplatok. Nebezpečný odpad nie je na zberný dvor preberaný (napr. azbest a pod.).

Drobný stavebný odpad je spoplatnený, a to sumou 20 eur za tonu, prípadne 0,20 eur za kilogram, pričom množstvo tohto odpadu je definované ako odpad pri drobných stavebných úpravách v domácnosti a stavebných úpravách, ktoré podliehajú ohlasovacej povinnosti na stavebnom úrade. „V prípade likvidácie stavebných odpadov zo stavieb sú občania povinní likvidovať ho tak, že pri kolaudácii predložia doklad, kam taký odpad umiestnili. Je to nutná podmienka vydania kolaudačného rozhodnutia. Na likvidáciu takéhoto odpadu je potrebné objednať si veľkoobjemový kontajner , ktorý bude vyvezený na skládku a bude účtovaný v cenách, za ktoré je uložený na skládke v obci Žakovce, a k tomu sú pripočítané dopravné náklady,“ povedal Škvarek.

Aktuálny problém

Problémom v súčasnej dobe sú podnikatelia, ktorí veľakrát zneužívajú situáciu a cez inštitút trvalého bydliska likvidujú odpady z podnikania na úkor občanov mesta. Celá táto problematika začína byť náročná a vedenie VPS pripravuje v spolupráci s MsP prísnejší monitoring neštandardných konaní s uplatnením sankcií. „Treba si uvedomiť, že životné prostredie je dnes už krehká záležitosť a každý z nás môže priprieť k tomu, že zanecháme našim deťom a vnukom prostredie, v ktorom sa dá v pokoji a zdraví žiť,“ podotkol Škvarek.

Ondrej Miškovič