Aktuality

Cudzie jazyky žiakom Grundschule nie sú cudzie

Základná škola Grundschule patrí medzi najstaršie školy i budovy v meste. Bola postavená v rokoch 1896 až 1898 ako Meštianska chlapčenská a Obchodná škola. Navštevovali ju žiaci nielen z Kežmarku, ale aj iných častí Uhorska, Pruska, Dolného Rakúska či Sliezska.

Absolventi školy sa uplatnili v obchodoch, bankách, poštách i poisťovniach. Počas prvej svetovej vojny bol v škole zriadený vojenský lazaret. Následne tu sídlila Štátna ľudová škola, Učňovská škola a neskôr československé evanjelické gymnázium súbežne s triedami nemeckého gymnázia. Od roku 1959 budova slúži pre potreby základného školstva.

Výnimočnosťou školy je, že patrí medzi päť základných škôl Slovenska, ktoré sú zamerané na vyučovanie jazyka nemeckej národnostnej menšiny. „Celková profilácia na ďalšie obdobie spočíva hlavne v rozšírenom vyučovaní nielen nemeckého jazyka, ktorý sa učia žiaci vo vybraných triedach od prvého ročníka po dve až päť hodín týždenne, ale aj vyšším počtom hodín anglického jazyka. Tento vyučujeme od prvého ročníka, hoci štátny vzdelávací program to ukladá až v treťom ročníku,“ informoval riaditeľ školy Miroslav Beňko. Ostatné predmety sa žiaci učia obsahovo tak ako v iných školách. „Zavádzame však inovatívne metódy výučby cudzích jazykov aj v ostatných predmetoch formou CLIL metódy, čiže obsah niektorých predmetov je vedený čiastočne cudzojazyčne,“ doplnil riaditeľ.

Pre pandémiu sa hlavne žiaci druhého stupňa vzdelávali dištančne, dnes sú prezenčne vzdelávaní všetci žiaci. Učitelia sa zamerali na opakovanie a upevňovanie učiva, ktoré sa vyučovalo dištančne a súbežne pokračujú podľa určených, aj keď čiastočne zredukovaných učebných plánov. Vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj niektorí učitelia v spolupráci s Goethe inštitútom a Štátnym pedagogickým ústavom. Vzdelanie je zamerané na zdokonaľovanie vo vyučovaní nemeckého jazyka nielen pre pokročilých nemčinárov, ale aj pre učiteľov, ktorí ovládajú iba základy tohto jazyka, aby ho vedeli aplikovať na svojich vyučovacích hodinách.

„Ako škola dosahujeme úspešné výsledky v rôznych vedomostných súťažiach, olympiádach či iných aktivitách. Tento rok je však špecifický práve pre pandemickú situáciu a mnohé súťaže prebiehali online. Ale aj tam sme mali víťazov okresných kôl, úspešných riešiteľov a veríme, že dobre sa nám bude dariť aj v pripravovaných celoštátnych súťažiach zameraných na prednes nemeckej poézie a prózy,“ zhodnotil Beňko.

Za ostatné roky škola bola zapojená do projektov orientovaných na zdokonaľovanie sa žiakov v nemeckom jazyku – Comenius a Erasmus. V súčasnosti na škole realizujú súbežne dva takéto projekty, Erasmus+ v nemeckom ale aj Erasmus+ v anglickom jazyku. Pandémia zatiaľ nedovoľuje sa stretávať so žiakmi zapojených škôl z Nemecka, Rakúska, Holandska, Česka ani iných krajín. Vedú to zatiaľ online cez Etwinning, ale veria, čoskoro sa situácia zlepší a naši žiaci vycestujú na výmenné pobyty do týchto krajín.

Pravdou však ostáva, že nie všetci žiaci sa rovnako poctivo zapájali do dištančného vzdelávania počas pandémie. „Našej škole záleží na zvládnutí vzdelávacích štandardov a preto niektorí žiaci budú musieť presvedčiť svojich učiteľov o zvládnutí učiva aj v komisionálnych skúškach, aby neopakovali ročník. Už teraz sa však tešíme na nových prváčikov, keď v budúcom školskom roku otvoríme tri triedy so zameraním na nemecký ale aj anglický jazyk,“ povedal v závere rozhovoru riaditeľ Miroslav Beňko.

Patrícia Rozgonyiová, foto: archív škol