Aktuality

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ (Johann Wolfgang Goethe)

Pri tomto citáte sa odvíjajú činy a skutky skutočnej lásky a výchovy, ktorú vkladáme do našich detí, aby sme viedli ich kroky správnym smerom. Najdôležitejšie v živote každého človeka je nájsť si správnu cestu, ktorá ho uspokojuje a prináša radosť a potešenie. Táto cesta sa týka predovšetkým vytvorenia zázemia, akým je rodina, deti, spoločnosť blízkych ľudí a práca.

Ako som už spomínala, keď nasledujete svoje srdce, život vám zariadi všetko ostatné. Mne vložil do cesty prácu pedagóga v Materskej škole na Cintorínskej ulici v Kežmarku, kde pracujem už niekoľko rokov. V kolektíve ľudí, ktorí ma prijali, ktorí mi rozumejú a v začiatkoch ma naučili, že práca učiteľky materskej školy je veľmi zodpovedná, náročná, ale aj zmysluplná a láskavá. Prečo? Lebo sa týka predovšetkým detí, tých najmenších ratolestí. Opiera sa o ich výchovu, vzdelanie, osobnostný rozvoj a dáva novú perspektívu do ich spoločenského života. Kým v minulosti sa zdôrazňovala predovšetkým výchova a vzdelanie, dnes plní škola aj viaceré úlohy a funkcie, medzi ktoré patrí aj riadenie materskej školy. Predpokladom úspešného rozvoja a riadenia školy je predovšetkým spolupráca s rodičmi, inštitúciami, mestom, školami a vytváraním dobrej klímy školy. Vieme, že aj ten najlepší riaditeľ a manažér ako jedinec nedosiahne úspechy bez dobrej spolupráce a pomoci celého kolektívu. Spoločne budujeme a vytvárame také podmienky, aby sme sa stali modernou a kreatívnou školou. Hlavnou prioritou našej školy je pracovať tak, aby deti k nám prichádzali s radosťou, plné očakávania a odchádzali obohatené o nové zážitky, vedomosti a skúsenosti.

Naša materská škola realizuje svoje poslanie a víziu. Aj keď v školskom roku 2019/2020 sme svoje plány a aktivity nestihli zrealizovať, tešíme sa na september a príchod našich detí,  s ktorými oslávime výročie staro-novej MŠ.

Materská škola Cintorínska 3 bola slávnostne otvorená v roku 1970. V tomto roku oslavuje svoje 50. výročie. Od tejto doby prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. Ale aj napriek pandémií COVID-19 sa začala 2. 3. 2020 komplexná rekonštrukcia na základe schváleného projektu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia – zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

S cieľom odstrániť existujúce tepelno-technické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie fasády, stropnej konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, výmena okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšou, funkčnejšou, energeticky i finančne menej náročnou. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia.

Milí rodičia, detičky a milí kolektív matejskej školy. Vstúpme do nového školského roka nielen do nových priestorov, ale aj zdraví, s novým elánom, nápadmi, trpezlivosťou a láskou. Nech je školský rok 2020/2021 bez starostí, bohatý na aktivity, zážitky, úspechy a pekné spoločné chvíle.

Slavka Jezerčáková

riaditeľka Materskej školy Cintorínska 3