Aktuality

Jazyková škola v Kežmarku oslavuje okrúhle jubileum

03

Písal sa september 1966 a Jazyková škola v Poprade otvorila svoje brány ako samostatná škola. Po prvýkrát poskytla cudzojazyčné vzdelávanie vtedajším žiakom i dospelým.

Je opäť september, ale píše sa rok 2021 a škola má teda 55. výročie svojho založenia. V jej histórii je veľa dôležitých dátumov. Jeden z nich sa viaže k mestu Kežmarok. Je to september 1981, keď škola otvorila prvé kurzy aj pre obyvateľov tohto mesta. Plných 40 rokov pôsobí nepretržite v Kežmarku elokované pracovisko Jazykovej školy v Poprade. Aj v školskom roku 2021/2022 otvára kurzy pre záujemcov z radov žiakov základných a stredných škôl či dospelých.

V roku 1981 si škola vypožičiavala priestory pre svoje popoludňajšie vyučovanie cudzích jazykov v bývalej Strednej škole spoločného stravovania, dnešnej Hotelovej akadémii Otta Brucknera. Do roku 1990 sa otvárali v Kežmarku len kurzy nemčiny, o ktoré bol vo vtedajšej dobe veľmi veľký záujem. Po roku 1990 pribudli kurzy angličtiny a elokované pracovisko sa presťahovalo do priestorov Základnej školy na Ul. Dr. Fischera, kde sídlilo až do roku 2015. V súčasnosti má škola opäť prepožičané priestory tam, kde začínalo jej elokované pracovisko, teda v budove hotelovej akadémie. V elokovanom pracovisku vždy vyučovali a vyučujú zanietení Kežmarčania – vyučujúci nemčiny či angličtiny, ktorí využívajú moderné metódy vyučovania cudzích jazykov. Ani nová doba poznačená pandémiou a dištančným vzdelávaním ich nezaskočila. Veľmi rýchlo sa prispôsobili novým podmienkam a hľadaniu tých najefektívnejších spôsobov, ako svojich študentov udržať v nastúpenom tempe a zanietení.

Za tých niekoľko desaťročí pôsobenia v Kežmarku priniesla jazyková škola pre obyvateľov mesta a jeho okolia veľmi veľa. Na mnohých kežmarských školách vyučujú bývali študenti – absolventi jazykovej školy, ďalším pomohla pri štúdiu v zahraničí, iným v práci. Nielen praktické dôvody privádzali Kežmarčanov na kurzy nemčiny či angličtiny. Mnohí z nich sa učili a učia cudzí jazyk pre potešenie, možnosť poznať inú kultúru a porozumieť jej. V súčasnosti je v Kežmarku záujem hlavne o kurzy anglického jazyka v radoch žiakov základných a stredných škôl. Pravidlá neumožňujú otvoriť kurzy pri nízkom počte záujemcov o iné cudzie jazyky a tak mnohí Kežmarčania volia možnosť vniknúť do tajov nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho či ruského jazyka v sídle školy v Poprade.

Filozofia školy počíta s tromi základnými piliermi: kvalitné vzdelávanie v cudzom jazyku, spokojní študenti a vyučujúci s vynikajúcou znalosťou jazyka, ktorí sú metodicky dobre pripravení. Študent modernej doby je náročný, prichádza do jazykovej školy s motiváciou nielen naučiť sa cudzí jazyk, ale aj príjemne stráviť svoj voľný čas po hektickom vyučovacom i pracovnom dni. Skĺbiť tieto dva aspekty počas jedného bloku vyučovania v dĺžke 90 minút si vyžaduje od učiteľov školy vysokú kvalitu ich metodických zručností, o ktorú sa škola snaží aj cez program ERASMUS+. Za posledných päť rokov škola participovala v piatich projektoch v rámci programu, absolvovala desiatky metodologických kurzov v zahraničí a nadviazala spoluprácu s mnohými zahraničnými inštitúciami. V roku 2020 sa škola opäť zapojila do výzvy Európskej únie a v rámci už spomenutého programu získala grant na vzdelávacie mobility pedagógov, ktoré sa snáď podarí absolvovať po ústupe pandémie.

Pridanou hodnotou školy je akreditácia a oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonávať štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka. Príprava na skúšku si vyžaduje dobré znalosti jazyka na úrovni B2 alebo C1 Spoločného európskeho rámca pre jazyky, ale investovaná energia a čas počas popoludňajších hodín v kurzoch jazykovej školy sa vyplácajú v podobe lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a pri štúdiu na vysokej škole. Učiť sa cudzí jazyk v kurze školy je teda systematickým postupom k ovládaniu všetkých jazykových zručností na najvyššej úrovni. Jazyková škola v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je zaradená do siete škôl SR.

Znalosť cudzích jazykov otvára človeku nové obzory a je pre súčasného človeka nevyhnutnou

potrebou. Pripomenutie si významných výročí v histórii školy spájame s optimizmom a predsavzatím pokračovať v práci pre rozširovanie poznania a kompetencií občanov dorozumieť sa v cudzích jazykoch.

Marta Zelená