Aktuality

Kežmarok bude mať svoju vlastnú kompostáreň

i_6336330

Realizáciou projektu vznikne v Kežmarku plne funkčné centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Hlavným cieľom triedenia, zberu a zhodnotenia bioodpadu je jeho vrátenie do zeme. 

Kompostáreň bude využívať technológiu riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie. Jej výstavbu slávnostne zahájilo vedenie mesta odovzdaním priestorov, na ktorých bude stáť. Do prevádzky by mala byť uvedená začiatkom budúceho roka. Som rád, že ako Enviromesto 2019 začíname s výstavbou vlastnej, technologicky nadčasovej kompostárne, ktorá je zameraná na posilnenie vzťahu k životnému prostrediu. Je to najekologickejšia vec a najväčšia investícia, ktorá sa nám podarila v tomto roku. Celá kompostáreň bude predstavovať jeden technologický celok, ktorý zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kuchynského odpadu rieši komplexne. Výsledkom bude špičkový produkt – kompost, ktorý bude vhodný aj pre organické pestovanie,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.

Celá kompostáreň je navrhnutá na základe najnovších inovatívnych poznatkov v oblasti kompostovania. Projekt zahŕňa terénne úpravy, výstavbu modernej technologickej kompostárne a tiež nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost. Ročne vynakladáme vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu. Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa naopak zvýši vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Jedná sa zároveň o prípravu na splnenie recyklačných cieľov po roku 2020,” doplnila Marta Markočiová, vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania.

Mesto v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území len čiastočne, pričom pre zhodnocovanie mu chýbajú vlastné kapacity. Kompostáreň bude slúžiť na spracovanie bioodpadu vyzbieraného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok počas údržby mestskej zelene a tiež dovezeného občanmi mesta. Výsledný kompost bude môcť využívať nielen mesto, ale aj jeho obyvatelia.

Samospráva získala na realizáciu projektu kompostárne, vrátane nákupu techniky, prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o sumu vo výške 2 646 773 eur. Mesto Kežmarok sa na realizácii podieľa spolufinancovaním vo výške 140 000 eur.

 

Mgr. Barbora Sosková

oddelenie komunikácie a propagácie