Aktuality

Kežmarok od 1. júna otvoril brány škôlok, škôl, mestského úradu, športovísk a naďalej pokračuje v plánovaných investíciách

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu so sebou priniesla aj možnosť poslať od 1. júna deti do základných a materských škôl. Základné školy povolila vláda Slovenskej republiky otvoriť pre prvé až piate ročníky, a to na báze dobrovoľnosti. To znamená, že rodičia nemajú povinnosť umiestniť deti do školy ako počas bežného školského roka.

Na základe opatrení štátu mesto Kežmarok od 1. júna otvorí základné i dve materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležitým faktorom je však záujem rodičov o umiestnenie detí do materských a základných škôl, ktorý bol zisťovaný riaditeľmi jednotlivých výchovno-vzdelávacích zariadení. Povolené budú taktiež činnosti súvisiace so stravovaním. Uvoľňovaním týchto opatrení chce mesto Kežmarok pomôcť občanom zmierniť ich neľahkú situáciu spôsobenú koronavírusom. Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce, k zníženiu zaťaženia rodičov a k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

Materské školy

V materských školách štát obmedzil počet detí v triede na 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, ani keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľky materských škôl zvážia v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúča sa, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí. Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri herných aktivitách, vzdelávaní i oddychu. V Kežmarku z dôvodu rekonštrukčných prác nebudú Materská škola Cintorínska 3 a Materská škola Možiarska 1 v prevádzke. Deti týchto škôl po dohode s riaditeľkami budú umiestnené do sprevádzkovaných materských škôl. Tie od 1. júna znovu začne navštevovať 157 detí v našom meste. „Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t. j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov, deti zo sociálne  znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky,“ ozrejmil nariadenie primátor mesta. Podmienkou prevádzkovania je dôsledné dodržiavanie organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roku 2019/2020.

Materská škola Kuzmányho 1 príjme 90 detí, z ktorých bude 15 z Materskej školy Cintorínska 3.

Materská škola Nižná brána prijme 67 detí, z ktorých bude 24 z Materskej školy Možiarska 1.

Základné školy

V základných školách štát obmedzil počet detí v triede na 20 žiakov. V Kežmarku nastúpi od 1. júna do základných škôl 886 žiakov. Ranný klub pre žiakov fungovať nebude. Riaditelia škôl vydajú pokyny upravujúce podmienky konkrétnej základnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. Na základe zisteného stavu riaditelia zabezpečia v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy. Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečia riaditelia, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej škole prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Riaditelia škôl zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy. Podľa riaditeľov základných škôl účasť potvrdili všetci zamestnanci škôl, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, aj nepedagogickí zamestnanci. Učitelia druhého stupňa budú vypomáhať učiteľom na prvom stupni, a tiež sa budú venovať dištančnému vzdelávaniu. Všetci učitelia budú na pracovisku. Školy zmenia organizáciu vyučovania tým, že upravia rozvrh, upravia vnútorné časové členenie vyučovacieho dňa a budú brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní v základnej škole nezúčastní.

Základnú školu Dr. Fischera Kežmarok z celkových 321 žiakov na prvom stupni bude od 1. júna navštevovať 267, čo predstavuje 83,17 percent z celkového počtu. Do školského klubu detí sa prihlásilo 79 žiakov. Popoludňajší školský klub

bude do 15.30 hod. Školská jedáleň bude v prevádzke pre žiakov, ktorí budú prítomní v škole.

Základnú školu Grundschule Kežmarok z celkového počtu 274 žiakov na prvom stupni bude navštevovať 209 žiakov, čo predstavuje 76,27 percent z celkového počtu žiakov. Do školského klubu detí sa prihlásilo 73 žiakov. Na odber obedov 157 sa prihlásilo žiakov.

Základná škola Nižná brána, ako tomu bolo aj pred mimoriadnym uzatvorením škôl. Základná škola Nižná brána Kežmarok z celkového počtu 291 žiakov na prvom stupni príjme 212 žiakov, čo predstavuje 72,85 percent z celkového počtu. Do školského klubu detí sa prihlásilo 59 žiakov. Na odber obedov 157 žiakov. V priemere za všetky základné školy je to 77,43 percent všetkých žiakov, ktorí nastúpia na vyučovanie.

Mestský úrad

Uvoľňovanie opatrení sa dotkne aj Mestského úradu v Kežmarku, ktorý od pondelka 1. júna bude fungovať v štandardnom režime. V pondelok, utorok a štvrtok bude otvorený pre verejnosť od 8.00 do 15.00 hod., v stredu od 8.00 do 16.30 hod. a v piatok od 8.00 do 14.30 hod. Naďalej ostáva pri vstupe dezinfekcia na ruky a povinnosť ochrany dýchacích ciest zamestnancov, ale i občanov rúškom alebo inou vhodnou alternatívou. Vstupovať na miesto prvého kontaktu a do kancelárií

bude možné len jednotlivo.

Športoviská

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. apríla 2020 bolo umožnené športovcom vrátiť sa na svoje športoviská. Začať športovať mohli v obmedzenom režime. Trénovať bezkontaktne mohli piati zverenci s licencovaným trénerom – odborníkom v športe na ploche 30 x 30 m. Postupne sa opatrenia uvoľňovali. Momentálne je možné na vonkajších ihriskách trénovať s neobmedzeným počtom športovcov, dokonca umožňujúc ich kontakt. Otvorili sa aj vnútorné športoviská, ale iba pre kluby, teda športovcov, ktorých trénujú licencovaní tréneri.

Investície mesta

Kríza výrazne ovplyvnila aj fungovanie podnikateľského sektora v oblasti služieb a cestovného ruchu. Kežmarok naďalej pokračuje v investičných aktivitách a výstavbe. „Ak by sme teraz obmedzili investičné aktivity, nezamestnanosť v okrese by znovu narástla,“ uzavrel primátor. Mesto naďalej počíta s výstavbou polyfunkčnej arény, prestavbou polikliniky, zariadenia pre seniorov, revitalizáciou sídliska Sever ako aj výstavou regionálnej tržnice. Uvoľňovaním opatrení chce mesto Kežmarok pomôcť občanom zmierniť ich neľahkú situáciu spôsobenú koronavírusom.

Ondrej Miškovič, Ladislav Petras