Aktuality

Kežmarok plánuje postaviť enviromentálne centrum

ilustračný obrázok

V unikátnom objekte by sa mali realizovať aktivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré budú cielene prispievať k zvyšovaniu kvality života v Kežmarku.

Laureát súťaže Enviromesto 2019 už dlhodobo presadzuje politiku zeleného mesta. Vo štvrtok 1.júla mimoriadne zasadalo mestské zastupiteľstvo. Jednou z hlavných tém bolo odsúhlasenie návrhu na schválenie spolufinancovania výstavby environmentálneho centra.

Samospráva tak chce využiť možnosť Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Mesto Kežmarok tak reaguje na aktuálne potreby a výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. „Našou túžbou a cieľom je vybudovať moderné, dynamické a zelené mesto. Obyvateľom a návštevníkom ponúkame pestrú paletu zážitkov v oblasti kultúry, histórie a umenia ako aj ich jedinečné prepojenie s okolitým prírodným prostredím. K tomu chceme pridať centrum, kde sa budú robiť rôzne environmentálne workshopy, informačné semináre, konferencie, interaktívne výstavy s prednáškami, ale aj ukážkové hodiny pre pedagogických pracovníkov a zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,“ približuje projekt primátor Ján Ferenčák.

Súčasťou centra by boli aj názorné ukážky opatrení zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako realizácia opatrení na zadržanie zrážkovej vody, ktoré vytvoria fyzické prostredie pre edukačnú a osvetovú činnosť.

Plánovaný rozpočet projektu je 926 300 Eur. Spolufinancovanie mesta bude 5%. Plánovaný rozpočet projektu v sebe zahŕňa financie potrebné na rekonštrukciu budovy, kde sa bude centrum nachádzať, materiálno – technické zázemie, informačné aktivity a zabezpečenie odborného personálu.